ALGEMENE  VOORWAARDEN

ALGEME VOORWAARDEN

Juli 2020

aRTh Photography by Roel Thewessen.

www.arthphotography.com | www.roelthewessen.nl | info@arthphotography.com

KvK: 78293316 BTW: NL003313602B14

 

1. Algemeen

1.     Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden.

2.     Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

3.     Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door aRTh Photography worden aangepast.

 

2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

·       Aw:                            Auteurswet 1912

·       Fotografisch werk: Fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

·       Beelddrager:         De drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.

·       Fotograaf:              De gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

·       Wederpartij:          De wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

·       Gebruik:                 Verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

 

3. Toepassing

1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen aRTh Photography en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

4. Offertes

1.     Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. aRTh Photography heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

2.     De prijzen genoemd in offertes zijn 14 dagen geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

3.     Er zijn meerdere pakketten met uren. Bij elk pakket kunnen losse uren worden bijgeboekt, afhankelijk van de soort fotoshoot zal deze als maatwerk geoffreerd worden.

4.     Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil make, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum.

5. Boekingen

1.     Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. Wanneer er echter een datum gekozen is voor de fotoreportage staat de fotoreportage geboekt. Hierbij ontstaat er een overeenkomst waarbij aRTh Photography zich jegens de wederpartij verbindt om fotografische werken te maken en/of te leveren.

2.     Een reportage boeken kan: telefonisch, per post, via e-mail, of online via de website.

3.     Eventuele reiskosten van aRTh Photography zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. Binnen de straal van 10 km zijn reiskosten wel inbegrepen bij de prijs. Reiskosten zijn €0,25 per gereden kilometer.

4.     Indien een bepaalde locatie gewenst is t.bv. de fotoreportage, is de wederpartij verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De wederpartij is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

5.     Bij de meeste weersomstandigheden kunnen foto’s gemaakt worden. Bij voorspelde regen wordt een buitenreportage verzet worden naar de tweede datum die vooraf is afgesproken. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen aRTh Photography toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die aRTh Photography Fotografie heeft moeten maken. Indien aRTh Photography beslist om de fotoreportage te annuleren worden er geen kosten in rekening gebracht.

6.     Het boeken van een fotoreportage is niet vrijblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage, is annuleren niet meer mogelijk. In geval van annulering van een opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, wordt 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht door aRTh Photography.

7.     Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

8.     aRTh Photography heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

9.     Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de boeking, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door aRTh Photography slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij gefiatteerd is. 

10.  Het succes van een fotoreportage met hangt af van vele omstandigheden, waaronder (maar niet uitsluitend) de getroffen voorbereidingen, de weersomstandigheden, de locatie, de hulp tijdens de reportage zelf, en in het geval van dieren de werkwilligheid van het betreffende dier. aRTh Photography stuurt vooraf een lijst met tips ter voorbereiding, welke u niet verplicht bent door te nemen en/of op te volgen, maar welke wel bij kunnen dragen aan een groter succes van de boeking.

11.  Zorg er bij een fotoreportage van een dier voor dat het dier op de afgesproken tijd klaar staat. Indien onnodig gewacht moet worden omdat het dier nog niet gereed is voor de reportage, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

 

6. Vergoeding

1.     Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door aRTh Photography gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

2.     Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal aRTh Photography naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij aRTh Photography onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van aRTh Photography in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.     Indien aannemelijk is dat aRTh Photography hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

7. Factuur en betaling

1.     Door een bestelling te plaatsen of een fotoshoot te boeken geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

2.     De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

3.     Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Maatwerk Fine-Art prints, foto’s en bestanden worden pas geleverd bij vooruitbetaling.  

4.     Als aRTh Photography het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,- euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan is aRTh Photography genoodzaakt de wederpartij in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor de wederpartij.

5.     De Wederpartij verricht de aan aRTh Photography verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

6.     Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

7.     Zolang een opdracht nog niet betaald is behoudt aRTh Photography zich het recht de resultaten van de betreffende opdracht niet te publiceren of te delen met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft totdat de betaling is ontvangen door de fotograaf, geen enkel recht de gemaakte beelden te publiceren of gebruiken op welke wijze dan ook.

8.     Contant betalen tijdens de fotoreportage is ook mogelijk. Het bewerken van de foto's laat niet op zich wachten.

9.     De wederpartij ontvangt na het plaatsen van een bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. U kunt de bestelling in Beek afhalen en contant betalen bij aflevering. Of de bestelling per post laten verzenden na ontvangst van het volledige factuurbedrag.

 

8. Levering

1.     De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.

2.     Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door aRTh Photography vastgesteld.

3.     De gemaakte foto’s worden in een online galerij geplaatst, waar u de foto’s kunt bekijken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u afdrukken kunt kiezen om na te bestellen. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bestemd om uw nabestellingen uit te kiezen en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

4.     Van iedere afgedrukte foto die u koopt, ontvangt u zonder extra kosten een digitale foto op lage resolutie met klein logo per email. Let op, dit digitale bestand is uitsluitend voor privé gebruik en mag niet commercieel worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aRTh Photography. 

5.     Fotoproducten zijn fragiel. Daarom heeft het de voorkeur om uw bestelling zelf af te halen bij aRTh Photography. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.

6.     Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

7.     Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

 

9. Producten bestellen

1.     Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij de leverancier besteld.

2.     Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.

3.     Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

4.     aRTh Photography werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

5.     aRTh Photography is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant

6.     De wederpartij heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

7.     Indien men zelf producten besteld van de door aRTh Photography aangeleverde foto’s is de aRTh Photography niet verantwoordelijk voor dit eindproduct

 

10. Controle

1.     Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.

2.     In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.

 

11. Bewijsexemplaar

1.     Bij openbaarmaking van een fotografisch werk dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan aRTh Photography te doen toekomen.

 

12. Klachten

1.     Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan aRTh Photography te worden medegedeeld. aRTh Photography heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

2.     Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 11.1 binnen tien dagen een officiële klacht is ingediend.

3.     Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

 

13. Aansprakelijkheid

1.     De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

2.     U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf, uw dieren en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw dieren, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

3.     Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

4.     Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

5.     aRTh Photography geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van zijn diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door aRTh Photography en zijn personeel.

14. Technische problemen

1.     In alle redelijkheid zal aRTh Photography maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Er wordt gewerkt met professionele apparatuur van Sony in het hoogwaardig segment. Er is altijd een back up aanwezig van apparatuur.

2.     De bestanden die tijdens een fotoshoot worden gemaakt, worden tweezijdig weggeschreven op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding.

3.     aRTh Photography  is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname.

4.     Bij technische problemen is aRTh Photography  niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van aRTh Photography uitgesloten.

 

15. Auteursrecht en publicatie

1.     Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van aRTh Photography. Op alle door aRTh Photography gemaakte foto’s en geschreven teksten rust auteursrecht.

2.     Het is niet toegestaan foto’s te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aRTh Photography. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.

3.     Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.

4.     Afdrukken en digitale bestanden die worden gekocht zijn alleen bedoeld voor eigen privégebruik, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen met de fotograaf. Bij boeking van een persoonlijke/particuliere fotoreportage is het toegestaan uw digitale foto’s in webformaat (900x600 pixels of kleiner, tenzij specifiek anders overeengekomen) te plaatsen op uw persoonlijke social media profielen of forums, onder voorwaarde van naamsvermelding.

5.     Elk ander gebruik dan op persoonlijke social-media profielen of forums is enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Voor commercieel, redactioneel of promotioneel gebruik rekent de fotograaf andere tarieven dan voor particulier gebruik.

6.     Bij uw boeking koopt u niet het auteursrecht van de aRTh Photography af, tenzij specifiek vooraf schriftelijk overeengekomen en met passende vergoeding. U koopt uw afdrukken en/of digitale bestanden, maar niet het auteursrecht. Het blijft dus ook na aankoop van de foto's niet toegestaan deze op enige andere wijze te publiceren dan zoals vermeld in deze algemene voorwaarden of zoals vooraf schriftelijk overeengekomen.

7.     Het is wettelijk gezien niet toegestaan de foto's te publiceren, aan te passen, verveelvoudigen, kopiëren of te gebruiken op enig andere wijze dan hier beschreven in de algemene voorwaarden, tenzij vooraf anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, het (laten) na bewerken, schilderen of aanpassen van de foto op enige wijze.

8.     Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen vanzelfsprekend recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor digitale bestanden en publicaties. Het afstaan van foto's aan derden of andere partijen op welke wijze dan ook, is dan ook niet toegestaan.

9.     Als houder van het auteursrecht heeft aRTh Photography het recht de foto’s genomen tijdens een boeking te allen tijde naar eigen inzicht te gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden maar zal in dit geval altijd haar best doen u per e-mail op de hoogte te stellen van publicatie.

10.  Ieder gebruik van de door de aRTh Photography gemaakte beelden anders dan beschreven in de algemene voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op het auteursrecht komt de fotograaf een vergoeding toe minstens tweemaal de gebruikelijke vergoeding voor de betreffende vorm van gebruik of publicatie, met een minimum van €100.

11.  Bij elke vorm van publicatie dient het duidelijk te zijn dat aRTh Photography maker van het beeld is. Het zij door middel van het goed leesbare watermerk in de foto, het zij door de vermelding: ‘Foto: “www.arthphotography.com” of “Roel Thewessen”.

12.  Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de aRTh Photography.

13.  Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van aRTh Photography.

14.  In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 1400 bij 933 pixels.

15.  Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van aRTh Photography nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met aRTh Photography dan ook.

16.  De wederpartij geeft aRTh Photography toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio, sociale-media of wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken.

 

16. Inbreuk op auteursrecht

1.     Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van aRTh Photography.


2.     Bij inbreuk komt aRTh Photography een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door aRTh Photography gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

17. Bezit/ eigendom van beelddragers

1.     Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan aRTh Photography zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van aRTh Photography.

2.     Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van aRTh Photography.

3.     Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de aRTh Photography is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

4.     In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die aRTh Photography hierdoor lijdt te vergoeden.

5.     Beelddragers blijven eigendom van aRTh Photography. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

18. Zichtzendingen

1.     Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

2.     Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

3.     In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die aRTh Photography hierdoor lijdt te vergoeden.

4.     De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan aRTh Photography, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

 

19. Licentie

1.     De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan aRTh Photography, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

2.     Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

3.     Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van aRTh Photography, heeft bedoeld.

4.     Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

5.     Indien door aRTh Photography toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

 

20. Sublicenties

1.     Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 

21. Naamsvermelding

1.     De naam van aRTh Photography of Roel Thewessen dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

2.     Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt aRTh Photography een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

3.     Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 

22. Digitale bestanden

1.     Digitale bestanden (beelden) kunnen in verschillende formaten geleverd worden. In de algemene voorwaarden zijn de doeleinden en voorwaarden voor gebruik van de digitale bestanden beschreven, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is.

2.     Het zonder toestemming gebruiken van de digitale bestanden op enig andere wijze dan beschreven in de voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Voor enige ander gebruik van de beelden dan beschreven in de algemene voorwaarden gelden aangepaste tarieven en afspraken.

3.     Digitale bestanden in zogenoemd ‘web-formaat’, doorgaans geleverd op 900x600 pixels, zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik tenzij schriftelijk anders overeengekomen. U heeft wel, tenzij anders overeengekomen, toestemming deze beelden te gebruiken op persoonlijke social-media profielen of forums online, onder voorwaarde van naamsvermelding. De resolutie van deze bestanden is niet geschikt voor het (laten) afdrukken en/of uitvergroten van deze beelden. Deze bestanden zijn in het beeld voorzien van de 'digitale handtekening' of het watermerk van aRTh Photography. Onder geen voorwaarden mag dit watermerk verwijderd worden, mag de foto bijgesneden of bewerkt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aRTh Photography. Bij publicatie dient de naam of website op het watermerk altijd goed leesbaar te zijn. Enig ander gebruik dan bovenstaand beschreven is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

4.     Digitale bestanden in zogenoemd ‘printformaat’ of ‘hoge resolutie’ (doorgaans een digitaal bestand groter dan 2000x3000 pixels) zijn geschikt om af te (laten) drukken enkel en alleen bedoeld voor privégebruik, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is met aRTh Photography. Onder privégebruik wordt verstaan het zelf laten afdrukken van de foto voor eigen gebruik binnenshuis. Deze foto's mogen onder geen omstandigheden en op geen manier gepubliceerd, op internet of waar dan ook, of verveelvoudigd worden. Enig ander gebruik dan bovenstaand beschreven is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

5.     Indien u beeldmateriaal van aRTh Photography wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met aRTh Photography.

6.     De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

7.     De Wederpartij zal aRTh Photography vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

 

23. Persoonlijkheidsrechten

1.     De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van aRTh Photography conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

2.     Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt aRTh Photography een vergoeding toe van tenminste 100% van de door aRTh Photography gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

24. Rechten van derden

1.     De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart aRTh Photography van alle aanspraken te dier zake.

2.     De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 

25. Faillissement/ surséance

1.     Zowel aRTh Photography als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft aRTh Photography het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 

26. Rechts- en forumkeuze

1.     Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

2.     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

3.     Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen aRTh Photography en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

aRTh Photography Ebadstraat 6, 6191 JZ Beek