PRIVACY VERKLARING

PRIVACYVERKLARING

 

December 2020

aRTh Photography by Roel Thewessen.

www.arthphotography.com | www.roelthewessen.nl | info@arthphotography.com

KvK: 78293316 BTW:NL003313602B14

 

1.   Inleiding

      Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt aRTh Photography persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

      De AVG schrijft voor dat aRTh Photography inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

       aRTh Photography zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 

2.   Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

 

aRTh Photography
Ebadstraat 6

6191JZ Beek

info@arthphotography.com

KvK; 78293316

 

3.   Persoonsgegevens die worden verwerkt

aRTh Photography verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

·       Achternaam

·       Voornamen

·       Geslacht

·       Geboortedatum

·       Geboorteplaats

·       Nationaliteit

·       Adres

·       Telefoonnummer

·       E-mailadres

·       Factuurnummer

·       BTW-nummer

 

Bijzondere persoonsgegevens:

       Mijn website heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige gegevens zoals bankrekeningnummers of foto’s ter identificatie te verzamelen.

       Mijn website heeft evenmin de intentie (bijzonder of gevoelige) gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.  aRTh Photography kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. aRTh Photography raadt ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten n hun kinderen. Als de overtuiging bestaat dat aRTh Photography zonder toestemming persoonlijke gegevens zou hebben verzameld, neem dan contact op met r.thewessen@arthphotography.com dan wordt deze informatie meteen verwijderd.

 

4.   Verwerkingsgrond

aRTh Photography verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

·       De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

·       De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die aRTh Photography met betrokkene heeft gesloten;

·       aRTh Photography een wettelijke verplichting dient na te komen

·       Een gerechtvaardigd belang van de aRTh Photography, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van aRTh Photography aan betrokkene.

 

5.   Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

·       Afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten

·       Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene

·       Facturatie

·       Informatie over wijzigen producten en diensten

·       Marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

·       Telefonisch contact

·       E-mailcontact

·       Uitvoering wettelijke verplichtingen

 

6.   Geautomatiseerde verwerkingen

aRTh Photography neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dan ook door aRTh Photography geen computerprogramma’s of systemen gebruikt die zonder tussen komst van mensen besluiten neemt.

 

7.   Delen van persoonsgegevens met derden

aRTh Photography verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens aRTh Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

8.   Bewaarduur van persoonsgegevens

aRTh Photography zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van aRTh Photography of door middel van telefoon of e-mail. aRTh Photography zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

9.   Gebruik van cookies op website

aRTh Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is het mogelijk om alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser te verwijderen.

Voor actuele informatie over cookiegebruik op de website:

cookiechecker.nl

 

10.    Beveiliging van de door aRTh Photography vastgelegde persoonsgegevens

aRTh Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk ontstaat dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met aRTh Photography. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal aRTh Photography onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. aRTh Photography meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt aRTh Photography onverwijld contact op met deze betrokkenen.

 

11.    Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met de aRTh Photography via info@arthphotography.com

 

12.    Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van aRTh Photography schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming. 

aRTh Photography Ebadstraat 6, 6191 JZ Beek